Gynaecologi
Practici ry

Tervetuloa Gynaecologi Practicin sivuille!

Kir­jaudu sisään koh­dasta ‘Int­ranet-jäse­nalue’. Lähetä viesti web­mas­te­rille (webmaster(a)gynpract.fi), jos sinulla ei ole tun­nuksia! Jos olet unoh­tanut sala­sanasi, voit kokeilla tilata uuden sala­sanan  väli­leh­deltä “Int­ranet-jäse­nalue”. Mikäli sinulla on ongelmia kir­jau­tu­misen kanssa laita sähköpostia.

Jäsen­ha­ke­muksen pääset täyt­tämään sivun ala­lai­dasta “Liity jäse­neksi”. Jäse­neksi voi hakea yksi­tyis­vas­taan­ottoa pitävä nais­ten­tautien ja syn­ny­tysten eri­kois­lääkäri ja alalle eri­koistuva lääkäri.

Gynaecologi Prac­ticin tie­dotus tapahtuu jäse­nille säh­kö­pos­tilla, näiden sivujen kautta ja kes­kustelu jatkuu Face­bookin yksi­tyi­sessä ryh­mäs­sämme (Gynaecologi Practici), jonne kaikki jäsenet voivat liittyä ja osal­listua kes­kus­teluun.  Kou­lu­tusten esi­tykset löy­tyvät mah­dol­li­suuksien mukaan jäse­na­lu­eelta koh­dasta kokoukset.

Linkki SGY:n kou­lu­tus­ka­len­teriin

Ajankohtaista

Oletko anonut jäse­nyyttä, mutta et ole saanut vas­tausta? Lähetä postia sihteeri@​gynpract.​fi. 

 

 

Seuraavat kokoukset

Syys­kokous, Tuo­hi­lampi 20.-21.9.2024

ilmoit­tau­tu­minen aukeaa myöhemmin. 

Kokous on täynnä. Jos haluat ilmoit­tautua peruu­tus­pai­kalle, laita viesti webmaster@​gynpract.​fi.

 Jos sinulla on ongelmia kir­jau­tu­mi­sessa, laita viestiä webmaster@​gynpract.​fi

Gynaecologi Practicin jäsenien yksityinen ryhmä löytyy Facebookista.

Soita 000 000 0000