Gynaecologi
Practici ry

Tervetuloa Gynaecologi Practicin sivuille!

Kir­jaudu sisään koh­dasta ‘Int­ranet-jäse­nalue’. Lähetä viesti web­mas­te­rille, jos sinulla ei ole tun­nuksia! Jos olet unoh­tanut sala­sanasi, tilaa uusi väli­leh­deltä ‘Int­ranet-jäse­nalue’.

Jäsen­ha­ke­muksen pääset täyt­tämään sivun ala­lai­dasta ‘Liity jäse­neksi’. Jäse­neksi voi hakea yksi­tyis­vas­taan­ottoa pitävä nais­ten­tautien ja syn­ny­tysten eri­kois­lääkäri ja alalle eri­koistuva lääkäri.

Gynaecologi Prac­ticin tie­dotus tapahtuu jäse­nille säh­kö­pos­tilla, näiden sivujen kautta ja kes­kustelu jatkuu Face­bookin yksi­tyi­sessä ryh­mäs­sämme (Gynaecologi Practici), jonne kaikki jäsenet voivat liittyä ja osal­listua kes­kus­teluun.  Kou­lu­tusten esi­tykset löy­tyvät mah­dol­li­suuksien mukaan jäse­na­lu­eelta koh­dasta kokoukset.

Linkki SGY:n kou­lu­tus­ka­len­teriin

Ajankohtaista

Oletko anonut jäse­nyyttä, mutta et ole saanut vas­tausta? Lähetä postia sihteeri@​gynpract.​fi. 

 

Laajaan jäsen­ky­selyyn marras-jou­lu­kuussa 2022 tuli 116 vas­tausta. Kiitos kai­kille vas­tan­neille! Kyselyn tuloksia on esi­telty vii­mei­sim­mässä Syklissä.

Seuraavat kokoukset

Tuo­hi­lam­mella 22.-23.9.2023

Ilmoit­tau­tu­minen myö­hemmin elo­kuussa Kokoukset-välilehdellä

Gynaecologi Practicin jäsenien yksityinen ryhmä löytyy Facebookista.

Soita 000 000 0000