Gynaecologi
Practici ry

Tervetuloa Gynaecologi Practicin sivuille!

Sivujen muille väli­leh­dille pää­sevät vain jäsenet tun­nuk­sillaan tämän etusivun oikeasta ylä­lai­dasta koh­dasta int­ranet. Ole yhtey­dessä säh­kö­pos­tilla web­mas­teriin, jos sinulla ei ole tun­nuksia! Jos olet unoh­tanut sala­sanasi, klikkaa int­ranet ja sieltä ”unoh­ditko salasanasi?”

Jäsen­ha­ke­mukset yhdis­tyk­seemme lähe­tetään sih­tee­rille. Jäse­neksi voi hakea yksi­tyis­vas­taan­ottoa pitävä nais­ten­tautien ja syn­ny­tysten erikoislääkäri.

Gynaecologi Prac­ticin tie­dotus tapahtuu jäse­nille säh­kö­pos­tilla, näiden sivujen kautta ja kes­kustelu jatkuu Face­bookin yksi­tyi­sessä ryh­mäs­sämme (Gynaecologi Practici), jonne kaikki jäsenet voivat liittyä, osal­listua kes­kus­teluun tai vaikka lähettää kuvia kai­kille jaet­ta­vaksi.  Kou­lu­tusten esi­tykset löy­tyvät mah­dol­li­suuksien mukaan jäse­na­lu­eelta koh­dasta kokoukset.

Linkki SGY:n kou­lu­tus­ka­len­teriin

Ajankohtaista

Koti­sivut on päi­vi­tetty tou­ko­kuussa 2021!

Uuden hal­li­tuksen esittely Yhteystiedot-sivulla.

Seuraavat kokoukset

Jou­lu­kokous 25.11.2022, Glo Hotel Kluuvi, Helsinki

Tam­mikuun kou­lutus 27.-28.1.2023

Gynaecologi Practicin jäsenien yksityinen ryhmä löytyy Facebookista.